Makaleler

DİNİBÜTÜN MUSTAFA HİLMİ PAŞA (1840-1917)

Dinibütün Mustafa Hilmi Paşa'nın hayattaki torunları. Yaşayanlar koyu harflerle gösterilmiştir. 

Dinibütün Mustafa Hilmi Paşa (1840-1917)

1. Namık Bütün (?-1942)

   1.1. Ahmet Lütfullah Bütün

      1.1.1. Nazlı Bütün (Eray)

         1.1.1.1. Ebru Eray

         1.1.1.2. Banu Eray

      1.1.2. Osman Bütün

2. Nimet Bütün (Binzet)

Bilgi almak için Ana Sayfanın sol üst bölümündeki İletişim Formunu kullanabilirsiniz.

Şair, devlet adamı (Kayseri/Tavlusun, ? - İstanbul, 1917). İlk tahsili sırasında sınıf arkadaşları tarafından verilen "Dini- bütün" namıyla bilinen şair, Tavlusun köyünden Hafız Mehmed Efendi'nin oğludur. Dedesi Ateş Hafızzâde namıyla tanınmıştır. Köyünde ilk tahsilini tamamladıktan sonra on yaşında İstanbul'a gitti. 1863'te Harbiye'yi bitirdikten sonra ikinci orduda vazifeye başladı. Suriye ve Lübnan'daki isyanlarla, Anadolu'daki Ermeni isyanının bastırılmasında rol oynadı. Askerî İdâdî'de kitabet muallimliğinde bulundu. Tokat'ta Divan-ı Harp Reisliği yaptı. 93 Harbi ile Yunan Harbinde yararlıklar gösterdi. Bâb-ı Seraskerî Levâzım Dördüncü Şube Müdürlüğüne getirildi. Uhdesine Feshâne Müdürlüğü de verildi. Buradan emekliye ayrıldı. Darüşşafaka'nın kurucularındandır. Üsküdar'da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmiştir. Çocukları "Civelekoğlu" ve "Ateşoğlu" soyadlarını aldı. Son Sadrazamlar adlı eserin şifahî kaynaklarındandır. Arap ve Fars edebiyatına vâkıf şairin bilinen tek eseri, Şehzade Yusuf İzzeddin Efendi'ye takdim edilmek üzere hazırladığı 1875'te basılan Düstûru'l- Mücâhidîn'dir. Fuzûlî'nin Leyla vü Mecnûn mesnevisini tiyatro şekline koymuş ve bu piyes Güllü Agop Tiyatrosunda uzun süre sahnelenmiştir. Basılmamış şiirleri de bulunmaktadır. 

(Kılıç, Atabey, "Dinibütün Mustafa Hilmi Paşa", Kayseri Ansiklopedisi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, c. 2, 2010.)

Mustafa Hilmi Paşa'nın Sağ Kolağası rütbesindeyken yazdığı Düstûrü'l-Mücâhidîn li-İzzeddîn kitabının kapağı

Vefat

Merhum Dini Bütün Ferik Mustafa Hilmi Paşa'nın oğlu, Maliye Vekâleti bankalar murakıbı Lütfullah Bütün'ün babası, Millî Müdafaa Vekâleti levazımatı umumiye dairesi birinci şube müdürlüğünden mütekaid Binbaşı NAMIK BÜTÜN uzun zamandan beri duçar olduğu rahatsızlıktan kurtulamıyarak pazartesi günü vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 10 mart 942 salı günü saat on bir buçukta Kızıltoprak, Bağdad caddesindeki 144 numaralı köşkünden kaldırılarak öğle namazı Zühtüpaşa Camii'nde kılındıktan sonra Karacaahmed'deki aile kabristanında defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. (Cumhuriyet, 10.3.1942, s. 3) 

ŞURA-YI DEVLET AZASI NAZİF SÜRURİ BEY

Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi Azası Nazif Süruri Bey'in hayattaki torunları...

Nazif Süruri Bey

1. Mehmet Lütfullah Sururi (1904-1967)

   1.1. Özhan Gülriz Sururi (Cezzar) (1927- )

2. Ali Alim Sururi (1913-1998)

    2.1. Çiğdem Sururi (1962- )

      2.1.1. Alara Saygın

Bilgi almak için Ana Sayfanın sol üst bölümündeki İletişim Formunu kullanabilirsiniz.

Nazif Süruri Bey, Trabzon, Sivas ve Konya valiliği yapan Ali Süruri Paşa'nın (İbradı 1827-İzmir 1890) oğludur. O da, Sultan Üçüncü Selim Han devrinde Karaman valiliği yapan İbradılı Kadı Abdurrahman Paşa'nın (İbradı 1759-İbradı 1808) kızı Nefise Hanım'ın oğludur.

HARBİYE NAZIRI ÖMER RÜŞDÜ PAŞA (1843-1922)

Harbiye Nazırı Ömer Rüşdü Paşa'nın hayattaki torunları...

Bilgi almak için Ana Sayfanın sol üst bölümündeki İletişim Formunu kullanarak benimle irtibat kurunuz.

1843 yılında Kütahya'da doğdu. 1866'da Harp Akademisi’nden mezun olarak kurmay yüzbaşı rütbesi ile orduya katıldı.Karadağisyanı ve Süleyman Paşa'nın Bulgaristan isyanını bastırma harekâtlarına katıldı. 1884'de 2. Ordu’da görev yapmakta iken mirliva rütbesi verildi. 1886'da ferik rütbesi verildi ve Hassa Ordusu Erkân-i Harbiye Reisi oldu. Sonra müşir rütbesi verildi ve 5. Ordu'nun Şam Karargâhı’nda bu kumandanlığı yapmaya başladı.1897 Osmanlı-Yunan Savaşı’nda ihtiyat kuvvetleri kumandanlığı yaptı ve başarılı çarpışmalara katıldı. Bu başarıları ile Yaver-i Ekrem payesi kazandı. 1903 yılında önce Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Vekili oldu ve hemen sonra asaleten bu görev verildi.

 

II. Meşrutiyet'in ilanından sonra uzun müddet Serasker görevinde bulunan Rıza Paşa'nın kötü şöhreti dolayısıyla Seraskerlik makamı kaldırıldı ve onun yerine Harbiye Nazırlığı kuruldu ve ilk defa Harbiye Nazırı olarak Said Halim Paşa hükûmetinde görev aldı. Fakat ilk kabine değişikliğinde bu görevden ayrıldı. Daha sonra Ayan Meclisi üyeliği yaptı. Sultan İkinci Abdülhamid tarafından Ayan Reisliğine aday gösterildi ancak Kamil Paşa'nın tercihi olmadığı için bu göreve getirilmedi.

 

20 Temmuz 1920'de Sultan Mehmed Vahideddin tarafından kurulan II. Saltanat Şurası üyesi iken Sevr Antlaşması'nın kabulü yönünde oy kullandı.

 

1922 yılında İstanbul'da öldü. Mezarı Maçka Mezarlığı'ndadır.

HARBİYE NAZIRI CİHANGİRLİ HÜSEYİN HÜSNÜ PAŞA (1850-1926)

Harbiye Nazırı (Hareket Ordusu Kumandanı) Cihangirli Hüseyin Hüsnü Paşa'nın hayattaki torunları...

Bilgi almak için Ana Sayfanın sol üst bölümündeki İletişim Formunu kullanarak benimle irtibat kurunuz.

1850 yılında Artvin’de doğdu. Harbiye’yi bitirdikten sonra 93 Harbi’nde savaştı. Kosova (Mayıs - Ağustos 1909) ve Trablusgarp Valiliği (Ağustos 1909 - Temmuz 1910) yaptı. Eylül 1911’de Meclis-i Ayan azası seçilmiştir. 31 Mart hadisesinde Selanik'ten İstanbul'a gelen Hareket Ordusu'nun ilk komutanıydı. Hareket Ordusu İstanbul'a girmeden biraz önce komutayı Mahmut Şevket Paşa’ya devretmiştir. Kısa bir süre Harbiye Nazırlığı (18 Ağustos 1920 - 21 Ekim 1920) yapmıştır. 1926 yılında İstanbul’da Kuzguncuk'taki yalısında ölmüştür.

ŞEYHÜLİSLAM PİRİZADE MEHMED SAHİB EFENDİ (1838-1910)

Şeyhülislam Pirizade Mehmed Sahib Efendi'nin hayattaki torunları...

Bilgi almak için Ana Sayfanın sol üst bölümündeki İletişim Formunu kullanarak benimle irtibat kurunuz.

Pirizade Mehmed Sahib Efendi (1838-1910)

1. Pirizade İbrahim Bey (1859-1933)

   1.1. Sare Pirioğlu (?-1965)

      1.1.1. Abdülazim Mehmet İsmet Özbek

         1.1.1.1. İbrahim Mehmet Rifat Özbek (1953- )

            1.1.1.2. Osman Mehmet Mithat Özbek (1956- )

            1.1.1.2.1. Rifat Mehmet Murat Özbek (2003- )

Friday the 19th. Telif Hakkı © 2012 http://www.ibrahimpazan.com Her hakkı saklıdır.
Copyright 2012

©