PADİŞAH ANNELERİ – ESERLERİYLE VALİDE SULTANLAR

Yazdır

Devlet içindeki imtiyazlı konumlarına ve büyük nüfuzlarına rağmen, hemen hepsi hayır hasenat konusunda birbirleriyle yarışan Valide Sultanlar, bu hususta padişahları da geçmişlerdir. Bu eserde Valide Sultanlar ve hayır eserleri titiz bir çalışma sonucu bir araya getirilmiştir.

Bu kitabın hazırlanma maksadı, 623 sene hüküm sürmüş ve bize sadece gurur duyacağımız bir mazi bırakmış Osmanlı Devleti’nin başına geçen 36 padişahın anneleri hakkında toplu bir bilgi vermektir. Bunu yaparken neseplerini, gerçek isimlerini, doğum ve ölüm tarihlerini, zayıf ve kuvvetli bütün rivayetleri ile ele almak amaçlanmamıştır. Bu hususlarda, halk arasında kabul gören en yaygın rivayetler tercih edilmiştir. Devletin en imtiyazlı makamlarından birinde bulunan bu hanımların daha çok, kendi servetlerini harcayarak yaptırdıkları ve kendilerinden sonraki nesillere bıraktıkları, pek çoğu hâlâ ayakta olan muazzam külliyeler ve diğer hayır eserleri üzerinde durulmuştur.

Özünde kadir ve kıymet bilir, vefalı, sadık, mert, insaf ve izan sahibi milletimiz, bu hanımları ve bıraktıkları eserleri, bu çalışma sayesinde toplu olarak inceleme fırsatı bulacaktır.

 

İLAVELİ 5. BASKI (2013)

 

 

Atıf ve alıntı yapan yayınlar:

 

Hilâl KALKANDELEN, "Türkçemizde Kullanılan Kişi Adları", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, Erzurum 2008, s. 57-78.

 

Mihai MAXIM, "Trei noi documente turceşti despre relaţiile româno-otomane la sfârşitul secolului al XVI-lea", Muzeul Judeţean Botoşani, Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, 2008 -2009, haz. Dan Prodan, Eduard Setnic, Botoşani, 2009, s. 99-116.

 

Doğan PUR, "İstanbul'daki Padişah Türbeleri", Din ve Hayat, TDV - İstanbul Müftülüğü Dergisi, Sayı: 9, İstanbul 2010, s. 62-66.

 

"Sultan Abdülmecid Han'ın Annesi Bezmialem Valide Sultan", Yaşama Sanatı, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık, Kültür, Sanat ve Magazin Dergisi, Sayı: 20, Ankara 2010, s. 30-31.


"Sultan Abdülhamid Han'ın Annesi Tirimüjgan Sultan", Yaşama Sanatı, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık, Kültür, Sanat ve Magazin Dergisi, Sayı: 21, İstanbul 2010, s. 50-51.


"Padişah Sultan Abdülaziz Han'ın Annesi Pertevniyal Valide Sultan", Yaşama Sanatı, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık, Kültür, Sanat ve Magazin Dergisi, Sayı: 22, Ankara 2010, s. 18-19.


Zaza TSURTSUMIA, "Georgian Valide Sultans of Ottoman Empire", Sokhumi State University, International Periodical Journal Education, Sayı: 2, Editör: Lia Akhaladze, Tbilisi-Sokhumi 2010, s. 208-211.


"Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Annesi Ayşe Hafsa Sultan", Yaşama Sanatı, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık, Kültür, Sanat ve Magazin Dergisi, Sayı: 23, Ankara 2011, s. 54.


Esra KILIÇ, Sultan II. Osman'ın Siyasi Hayatı, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2011.


Ahmet ŞİMŞİRGİL, Osmanlı Tarihi - Kayı IV - Ufukların Padişahı: Kanunî, İstanbul 2011, s. 272.


Uğur KURTARAN, Sultan Birinci Mahmud ve Dönemi (1730-1754), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya 2012, s. 11-12.


Nurgül SUCU, "Dulkadir Beyliği Mensubu Osmanlı Hanım Sultanlar", Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, Editörler: Cevdet Kabakcı, Serdar Yakar, İstanbul 2012, s. 253-267. 


Mustafa ÇETİNASLAN, Osmanlı Camilerinde Hünkâr Mahfilleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya 2012, s. 102, 111.


Ahmet ŞİMŞİRGİL, Osmanlı Tarihi - Kayı V - Kudret ve Azamet Yılları, İstanbul 2013, s. 196.


Murat KOCAASLAN, IV. Mehmed Saltanatında Topkapı Sarayı Haremi -  İktidar, Sınırlar ve Mimari, İstanbul 2014, s. 51.


Ahmet ŞİMŞİRGİL, Valide Sultanlar ve Harem - Osmanlı'nın Sır Dünyası, İstanbul 2014.


İdris AKARÇEŞME, Mihrişah Valide Sultan Vakfı (Kurumları, Hayır Hizmetleri ve Akarları), Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2014.


İbrahim OĞUZ, Midilli'de Osmanlı Vakıfları, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Mersin 2014, s. 72-73.


Uğur KURTARAN, Bir Zamanlar Osmanlı - Sultan I. Mahmud ve Dönemi (1730-1754), Ankara 2014.


İbrahim OĞUZ, "XIX. Yüzyıl Ortalarında Midilli'de Zeytinyağı Üretimi ve Mihrişah Valide Sultan'a Ait Vakıf Zeytinlikleri", Vakıflar Dergisi, Sayı: 43, Ankara 2015, s. 77-103.


Uğur KURTARAN, "Evlada ve Mehtaba Doyamayan Padişah: Sultan I. Mahmud (1696-1754)", Uluslararası Multidisipliner Konferansı (IMUCO 2016) Bildiri Kitabı, Antalya 2016, s. 226-240.


Oya ŞENYURT, "Arşiv Belgeleri Işığında III. Selim’in Askerî Alandaki Kararlarının İstanbul’da Kent Mekânının Kullanımına Etkileri", Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 78, Ankara 2016, s. 199-229.


Mehibe ŞAHBAZ, "Osmanlı Sarayındaki Dulkadirli Hatunlar", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 37, Elazığ 2016, s. 410-424.


Musa ŞAHİN,  N. Ebrar KAYA, "Valide Sultanların Kurduğu Vakıfların Kadına Yönelik Sosyal Hizmetleri", Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 12, Yalova 2016, s. 36-65. 


Habibe KAZANCIOĞLU, “Mihrişah Vâlide Sultan Su Bendi”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XVIII, Sayı: 34, Aralık 2016, s. 93-123.


Sözümüz Var!, Tenzile Erdoğan Kız İmam Hatip Lisesi Kültür Yayınları Serisi-3, 2017 İstanbul, s. 39.


Emine SÖNMEZ, 571 Numaralı Evkaf Defterine Göre Aydın Vakıfları, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ordu 2017, s. 11.


Muzaffer ÖZGÜLEŞ, The Women Who Built the Ottoman World: Female Patronage and the Architectural Legacy of Gülnuş Sultan, Londra 2017.


Martina Anastasia IGORAVNA, XVIII-XIX. Yüzyıllar Osmanlı Mimarlığı (İstanbul Kültür ve Saray Binaları Örneği)Saint Petersburg Devlet Üniversitesi Özgür Sanatlar ve Bilim Ana Eğitim Programı, Bitirme Projesi, Saint Petersburg 2017, s. 47.


Oleksandra ŞUTKO, "Roksolana ve Hatice Turhan: Kırım Hanı'nın Esaretinden Sultan'ın Haremine Giden Yol", Bizim Kırımımız, Cilt: III,  Kiev 2017, s. 116-125.


Samir BAXŞƏLİYEV, “Türk Dünyasının İki Böyük Fatehi”, II. Milletlerarası Azerbaycan–Türkiye Münasebetleri Sempozyumunun Bildirileri (Bakü, 12-14 Ekim 2017), Kastamonu 2018, s. 164-171.


Zühal ÇOLAK,  "Çelebi Mehmed'in Eşi, II. Murad'ın Annesi Emine Hatun", Somuncu Baba Dergisi Aile Eki, Mayıs 2018, Yıl: 4, Sayı: 41, Malatya 2018, s. 28-29.


Emine İLHANLI, Sineperver Ayşe Valide Sultan, Nakşidil Valide Sultan ve Perestu Valide Sultan Vakıfları, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018.


Sevil BÜLBÜL, "Makedonya’da Osmanlı Dönemi’nden Kalan ve Kadınlar Tarafından Yaptırılan Mimari Eserler", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 77, Elazığ 2018, s. 98-109.


Ali SARIKOYUNCU, Dilara SARIOĞLU, "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bursa Kadın Vakıfları (1839-1923", Bursa UludÜniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DergisiCilt: 37, Sayı: 2, Bursa 2018, s. 11-33.


Mert AĞAOĞLU, “Mihrişah Valide Sultan Adına İstanbul'da Yapılan Eserler ve Osmanlı Devrindeki Onarımları”, 2. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (ICOESS 2018)-Bildiri Tam Metinleri Kitabı (Side/Antalya, 4-7 Nisan 2018), s. 128-145.


İlknur GÜNDOĞDU, Anadolu Beyliklerinde Kadının Siyasi ve Sosyal Rolü, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu 2018, s. 209.


Tansu Hilmi HANÇER, "Evkaf Nezareti (1826)'nin Denetimi Öncesi ve Sonrasında Mihrişah Valide Sultan Vakfı'nın Mali Yapısı (1797-1837)", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşetme Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 4, 2019, s. 1083-1100.


İbrahim SATI, Sultan V. Murad'ın Hayatı ve Kısa Saltanatı (1840-1904), Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Karaman 2020, s. 149.

Wednesday the 21st. Telif Hakkı © 2012 http://www.ibrahimpazan.com Her hakkı saklıdır.
Copyright 2012

©