Yazdır

DİJİTAL KÜTÜPHANE

Dijital Kütüphane, her türlü bilim dalında çalışma yapan öğrencilere, akademisyenlere ve araştırmacılara hizmet vermek üzere açılmış ücretsiz bir e-kütüphane platformudur. Dijital Kütüphane platformunda verilen hizmet kısaca, her türlü bilginin bulunabileceği engin bir derya olan internetin imkânlarından yararlanarak elde edilen ve telif hakkı bulunmayan kitap ve dokümanların ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulmasıdır. Dijital Kütüphane platformunun farkı, kitap ve dokümanların süzgeçten geçirilmesi ve doğru şekilde tanımlanmasıdır.

Aşağıdaki listeden arzu ettiğiniz kitapları bu sitedeki iletişim bölümünden girip benimle irtibat kurarak talep edebilirsiniz. Ayrıca konu ilgili görüşlerinizi ve listemizde olmayan kitap ve dokümanların linklerini

 

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

adresine ulaştırarak Dijital Kütüphane platformuna siz de katkı sağlayabilirsiniz.

 

1912 Balkan Harbine Â'id Hâtırâtım, Birinci Ferîk Zekî, 112 s, İstanbul 1337.

Abdülhamîd-i Sânî ve Devr-i Saltanatı - Hayât-ı Husûsiyye ve Siyâsiyyesi, Osmân Nûrî, I, II, III, İstanbul 1327.

Afrika Delîli, Bandırmalı-zâde Mehmed Muhsin, 13+10+769 s, el-Felâh Cerîdesi Matba'ası, Kahire 1312.

Ahkâmü'l-Evkâf, Ömer Hilmî Efendi, 13+231 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1307.

Ahmed Cevdet Paşa ve Zamânı, Fâtıma Aliyye, 123 s, Kanâ'at Matba'ası, İstanbul 1332.

Ahvâl-i Gazavât der Diyâr-ı Bosna, Ömer Bosnavî, 94 s, Süleymân Efendi'nin Matba'ası, İstanbul 1293.

Aksarây'da Vâlide Câmi'-i Şerîfi Kütübhânesi Defteri, 70+1 s, Bâb-ı Âlî Caddesinde 20 Numaralı Matba'a, İstanbul 1311.

Arâzî Kânûnnâme-i Hümâyûnu Şerhi, Âtıf Bey, 432 s, Mahmûd Beğ Matba'ası, İstanbul 1319.

Asr-ı Hâzır Târîhi, 1789'dan Zamânımıza Kadar, Alî Reşâd, 738 s, Kanâ'at Matba'ası, İstanbul 1330.

Atebe-i Bülend-Mertebe-i Hazret-i Hilâfetpenâhîye Bir Arîza, Ahmed Muhtâr, 24 s, Teshîl-i Tıbâ'at Matba'ası, İstanbul 1328.

A'yâd-ı Mefâhir-i Milliyye-i Osmâniyye'den Osmânlılığın Avrupa'da Tarz-ı Te'sîsi yâhûd Feth-i Celîl-i Kostantîniyye, Sene 857 Hicrî- 1453 Mîlâdî, Ahmed Muhtâr, 310 s, Tâhir Beğ Matba'ası, İstanbul 1316.

Bâkî Dîvânı, Mahmûd Abdülbâkî, haz. Sabahattin Küçük, Ankara 2008. 

Barbaros Hayreddîn Paşa, Tepedelenli-zâde Hüseyin Kâmil, 60+1 s, Artin Asaduryan Matba'ası İstanbul 1324.

Bir Safha-i Târîh, Alî Kemâl, 156+3 s, Matba'a-i İkdâm, İstanbul 1329.

Defter-i Aşk, Enderûnlu Fâzıl, (Hûbân-nâme s. 22, Zenân-nâme s. 56, Çengi-nâme s. 102, ve Sümbül-zâde Vehbî Efendi’nin Şevk-engîz’i s.112 ile birlikte), 143 s, Alî Rızâ Efendi Matba'ası, İstanbul 1286.

Defter-i Kütübhâne-i Âşir Efendi, İstanbul 1306.

Defter-i Kütübhâne-i Âtıf Efendi, 194+1 s, Sultânhamâm Caddesinde 14 Numaralı Matba'a, İstanbul 1310.

Defter-i Kütübhâne-i Ayasofya, 398 s, Mahmûd Beğ Matba'ası, İstanbul 1304.

Defter-i Kütübhâne-i Beşîr Ağa, 61 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1303.

Defter-i Kütübhâne-i Câmi-i Şerîf-i Eyyûb, 23 s, Atîk Zabtiyye Sokağında 63 Numaralı Matba'a, İstanbul 1311.

Defter-i Kütübhâne-i Çorlulu Alî Paşa, 35 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1303.

Defter-i Kütübhâne-i Dâmâd-zâde Kazasker Mehmed Murâd, İstanbul 1311.

Defter-i Kütübhâne-i Dâmâd İbrâhîm Paşa, 87 s, Atîk Zabtiyye Sokağında 63 Numaralı Matba'a, İstanbul 1312.

Defter-i Kütübhâne-i Düğmeli Baba, 47 s, Atîk Zabtiyye Sokağında 63 Numaralı Matba'a, İstanbul 1310.

Defter-i Kütübhâne-i Es'ad Efendi, 342+1 s, Mahmûd Beğ Matba'ası, İstanbul tarihsiz.

Defter-i Kütübhâne-i Hüsrev Paşa, 78+1 s, Mahmûd Beğ Matba'ası, İstanbul 1310.

Defter-i Kütübhâne-i Selîmiyye, 74+1 s, Bâb-ı Âlî Caddesinde 20 Numaralı Matba'a, İstanbul 1311.

Defter-i Kütübhâne-i Veliyüddîn, 286 s, Mahmûd Beğ Matba'ası, İstanbul 1304.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, I, 136 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, II, 97 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, III, 112 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, IV, 105 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, V, 88 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, VI, 109 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, VII, 104 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, VIII, 176 s, İstanbul 1271.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, IX, 155 s, İstanbul 1273.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, X, 95 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, XI, 236 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, XII, 68 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, XIII, 77 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, XIV, 134 s, İstanbul 1282.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, XV, 83 s, İstanbul 1281.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, XVI, 77 s, İstanbul 1289.

Zeyl-i Târîh-i Hayrullah Efendi, Alî Şevkî, XVII, 119 s, İstanbul 1290.

Zeyl-i Târîh-i Hayrullah Efendi, Alî Şevkî, XVIII, 69 s, İstanbul 1292.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, I, 335 s, İstanbul 1336.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, II, 298 s, İstanbul 1329.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, III, 358 s, İstanbul 1329.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, IV, 350 s, İstanbul 1330.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, V, 382 s, İstanbul 1330.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, VI, 366 s, İstanbul 1332.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, VII, 288 s, İstanbul 1332.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, VIII, 317 s, İstanbul 1333.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, IX, 319 s, İstanbul 1335.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, X, 267 s, İstanbul 1337.

Osmanlı Devleti Tarihi, J. von Hammer, çev. Mehmet Atâ, XI, 303 s, İstanbul 1947.

Dîvân-ı Fuzulî, Mehmed Fuzuli, Kahire 1254.

Dîvân-ı İsmâ'il Hakkî + Makâlât-ı İsmâ'îl Hakkî, İsmâ'îl Hakkî Bursevî, İstanbul 1277.

Dîvân-ı Nef'î, Ömer Nef'î, Kahire 1252.

Dîvân-ı Türkî-i Sultân Veled, Sultân Veled, neşr. Veled Çelebi (İzbudak), İstanbul 1341.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Birinci Kitâb, Birinci Kısım, Şerh-i Kavâidü'l-Külliyye (Madde 1-100), Hoca Emîn Efendi-zâde Alî Haydar, 368 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1317.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Birinci Kitâb, İkinci Kısım, Şerh-i Kitâbü'l-Büyû’ (Madde 101-403), Alî Haydar, 30+389-1136 s, Âlem Matba'ası, İstanbul 1314.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: İkinci Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-İcâre (Madde 404-611), Haydar Efendi, 14+544 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1316.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Üçüncü ve Dördüncü Kitâb, Şerh-i Kitâbü’l-Kefâle ve’l-Havâle (Madde 612-700), Hoca Emîn Efendi-zâde Alî Haydar, 367 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1321.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Beşinci Kitâb, Şerh-i Kitâbü’r-Rehn (Madde 701-761), Hoca Emîn Efendi-zâde Alî Haydar, 351 s, Matba'a-i Kütübhâne-i Cihân, İstanbul 1326.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Altıncı Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-Emânât (Madde 762-832), Alî Haydar, 395 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Yedinci Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-Hibe (Madde 833-880), Alî Haydar, 253 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Sekizinci Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-Gasb (Madde 881-940), Hoca Emîn Efendi-zâde Alî Haydar, 343 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Dokuzuncu Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-Hacr ve'l-İkrâh ve'ş-Şüf'a (Madde 941-1044), Hoca Emîn Efendi-zâde Alî Haydar, 387 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Onuncu Kitâb, Şerh-i Kitâbü'ş-Şirke (Madde 1045-1448), Hoca Emîn Efendi-zâde Alî Haydar, 976 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: On Birinci Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-Vekâle (Madde 1449-1530), Hoca Emîn Efendi-zâde Alî Haydar, 336 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: On İki ve On Üçüncü Kitâb, Şerh-i Kitâbü's-Sulh ve’l-İbrâ ve’l-İkrâr (Madde 1531-1612), Hoca Emîn Efendi-zâde Alî Haydar, 320 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: On Dördüncü Kitâb, Şerh-i Kitâbü'd-Da’vâ (Madde 1613-1675), Hoca Emîn Efendi-zâde Alî Haydar, 315 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: On Beşinci Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-Beyyinât ve't-Tahlîf (Madde 1676-1783), Hoca Emîn Efendi-zâde Alî Haydar, 535 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: On Altıncı Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-Kazâ (Madde 1784-1851), Hoca Emîn Efendi-zâde Alî Haydar, 312 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1319.

Efkâru’l-Ceberût fî Tercemeti Esrâri’l-Melekût, Bakülü Kudsî, çev. Hayâtî-zâde Seyyid Şerîf Efendi, 236 s, İstanbul 1265.

Eser-i Ahd-i Hamîdî, Ahmed Cevdet Paşa, 32 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1309.

Es’ile-i Hikemiyye, Harputlu İshak Efendi, 166+2 s, Alî Şevkî Efendi Matba'ası, İstanbul 1278.

Es'ile ve Ecvibe-i Hikemiyye yâhûd Tenvîr-i Efkâr, Hüseyin Vasfî b. Ahmed Hulkî-i Filibevî, 65+2 s, Matba'a-i Âmire İstanbul 1305.

Evliyâ Çelebî Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebî Mehmed Zıllî ibn Dervîş, I, 674+10 s, İkdâm Matba'ası, İstanbul 1314.

Evliyâ Çelebî Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebî Mehmed Zıllî ibn Dervîş, II, 479+5 s, İkdâm Matba'ası, İstanbul 1314.

Evliyâ Çelebî Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebî Mehmed Zıllî ibn Dervîş, III, 534+5 s, İkdâm Matba'ası, İstanbul 1314.

Evliyâ Çelebî Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebî Mehmed Zıllî ibn Dervîş, IV, 432+4 s, İkdâm Matba'ası, İstanbul 1314.

Evliyâ Çelebî Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebî Mehmed Zıllî ibn Dervîş, V, 602+6 s, İkdâm Matba'ası, İstanbul 1315.

Evliyâ Çelebî Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebî Mehmed Zıllî ibn Dervîş, VI, 554+5 s, İkdâm Matba'ası, İstanbul 1318.

Evliyâ Çelebî Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebî Mehmed Zıllî ibn Dervîş, VII, 21+912 s, Devlet Matba'ası, İstanbul 1928.

Evliyâ Çelebî Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebî Mehmed Zıllî ibn Dervîş, VIII, 6+786+4 s, Orhâniye Matba'ası, İstanbul 1928.

Evliyâ Çelebî Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebî Mehmed Zıllî ibn Dervîş, IX, 20+893 s, Devlet Matba'ası, İstanbul 1935.

Evliyâ Çelebî Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebî Mehmed Zıllî ibn Dervîş, X, 28+1112 s, Devlet Basımevi, İstanbul 1938.

Haber-i Sahîh, Mehmed Mazhar Fevzî, I, 7+305 s., İstanbul 1289.

Haber-i Sahîh, Mehmed Mazhar Fevzî, II, 4+240 s., İstanbul 1290.

Haber-i Sahîh, Mehmed Mazhar Fevzî, III, 311 s., La Turquie ve Şark Matbaası, İstanbul 1291.

Haber-i Sahîh, Mehmed Mazhar Fevzî, IV, 443 s., La Turquie ve Şark Matbaası, İstanbul 1292.

Haber-i Sahîh, Mehmed Mazhar Fevzî, V, 435+11 s., Hâcî İzzet Efendi Matbaası, İstanbul 1293.

Hadîkatü’l-Vüzerâ, Osmân-zâde Tâ’ib+Zeyl-i Dilâver Ağa-zâde Ömer Vahîd Efendi+Verd-i Mutarrâ, Ahmed Câvîd Efendi+Berk-i Sebz, Abdülfettâh Şefkat-i Bağdâdî, 133+86+50+23 s, Cerîde-i Havâdis Matba'ası, İstanbul 1271.

Hamîdiyye Kütüphânesi'nde mahfûz kütüb-i mevcûdenin defteridir, 152+1 s, İstanbul tarihsiz.

Harâbât, Abdülhamîd Ziyâ Paşa, I, 3+285 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1291.

Harâbât, Abdülhamîd Ziyâ Paşa, II, 10+506 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1292.

Harâbât, Abdülhamîd Ziyâ Paşa, III, 436+1 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1292.

Harita-i Kapudânân-ı Deryâ, Râmizpaşa-zâde Mehmed İzzet, 220 s, İstanbul tarihsiz.

Haritalı ve Resimli Mükemmel Târîh-i Osmânî, Ahmed Reşîd, I, 398 s, Artin Asaduryan ve Mahdûmları Matba'ası, İstanbul 1328.

Haritalı ve Resimli Mükemmel Târîh-i Osmânî, Ahmed Reşîd, II, 573 s, Artin Asaduryan ve Mahdûmları Matba'ası, İstanbul 1327.

Hâtıra yâhûMir'ât-i Brusa, Seyyid Hasan Tâ'ib Efendi, 48 s, Hüdâvendigâr Vilâyeti Matba'ası, Bursa 1323.

Hâtırât-ı Niyâzî yâhûd Târîhçe-i İnkılâb-ı Kebîr-i Osmânîden Bir Sahîfe, Resneli Ahmed Niyâzî, 240 s, Sabâh Matba'ası, İstanbul 1326.

Hâtırât-ı Sultân Abdülhamîd Hân-ı Sânî, haz. Vedâd Örfî, 72 s, İstanbul 1340.

Hilye-i Hâkânî, Mehmed Hâkânî, İmâmeci-zâde Mehmed Emîn Bey Matba'ası, İstanbul 1264.

İslâmiyyet ve Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Hakkında Doğru Bir Söz, Nu'mân Kâmil, çev. Zekî, 44 s, Tâhir Beğ Matba'ası, İstanbul 1316.

İthâfü'l-Ahlâf fî Ahkâmi'l-Evkâf, Ömer Hilmî Efendi, 13+231+2 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1307.

Hulâsatü'l-İ’tibâr, Ahmed Resmî Efendi, 97 s, İstanbul 1286.

İlâveli Esmârü't-Tevârîh ma'a Zeyl, Molla Mehmed Şem'î, 1+205 s, İstanbul 1295.

Kâ'inât, Osmânlı Târîhi, Ahmed Midhat, 687 s, İstanbul 1298.

Kâmûs-ı Türkî, Şemseddîn Sâmî, 1574 s, İkdâm Matba'ası, İstanbul 1317.

Kâmûsü'l-A'lâm, Şemseddîn Sâmî, I, 800 s, Mihrân Matba'ası, İstanbul 1306.

Kâmûsü'l-A'lâm, Şemseddîn Sâmî, II, 803-1600 s, Mihrân Matba'ası, İstanbul 1306.

Kâmûsü'l-A'lâm, Şemseddîn Sâmî, İII,1603-2400 s, Mihrân Matba'ası, İstanbul 1308.

Kâmûsü'l-A'lâm, Şemseddîn Sâmî, IV, 2403-3200 s, Mihrân Matba'ası, İstanbul 1311.

Kâmûsü'l-A'lâm, Şemseddîn Sâmî, V, 3203-4000 s, Mihrân Matba'ası, İstanbul 1314.

Kâmûsü'l-A'lâm, Şemseddîn Sâmî, VI, 4003-4830 s, Mihrân Matba'ası, İstanbul 1316.

Kavâid-i Osmâniyye, Abdullah Râmiz Paşa, 1+199 s, İstanbul 1283.

Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ, Ahmed Cevdet Paşa, 696+320 s, Kanâ'at Matba'ası, İstanbul 1331.

Kitâb-ı Lehcetü’l-Lugât, Mehmed Es'ad Efendi, 851 s, İstanbul 1216.

Köprülü-zâde Mehmed Paşa Kütübhânesinde mahfûz kütüb-i mevcûdenin defteridir, 248 s, İstanbul tarihsiz.

Kütübhâne-i Dâmâd İbrâhîm Paşa, 64 s, Evkâf-ı Hümâyûn, İstanbul 1279.

Lamartin, Ahmed Refîk, 56 s, Orhâniyye Matba'ası, İstanbul 1925. 

Mahkeme-i Kübrâ, Abdullah Cevdet, 31 s, Matba'a-i İctihâd, Kâhire 1908. 

Mahmûd Paşa Medresesi Kütübhânesi ve Rüstem Paşa Kütübhânesi Defteri, 74 s, Bâb-ı Âlî Caddesinde 20 Numaralı Matba'a,İstanbul 1311.

Makâlât-ı Târîhiyye ve Edebiyye, Alî Nusret, 192 s, Tanîn Matba'ası, İstanbul 1328.

Makedonya (Târîhçe-i Devr-i İnkılâb), Selanikli Şemseddîn, 135 s, Artin Asaduryan Matba'ası, İstanbul 1234.

Ma'lûmâtü'l-Kâfiyye fî Memâliki'l-Osmâniyye, Ahmed Cevâd, 142 s, Ahmed Midhat Matba'ası, İstanbul 1289.

Mecmû’a-i Kavânîn Usûl-i Muhâkemât-ı Hukûkiyye Kânûnu Zeyli, 48 s, Keteon Bedrosyan Matba'ası, İstanbul 1328.

Mehâsin-i Ahlâk, Muhyiddîn-i Arabî, çev. Giritli Ahmed Muhtâr Efendi, 8+122 s, Mahmûd Beğ Matba'ası, İstanbul 1314.

Mektûbât-ı Sırrî Paşa, I, 198+4 s, Nişan Berberyan Matba'ası, İstanbul 1309.

Mektûbât-ı Sırrî Paşa, II, 98+1 s, Nişan Berberyan Matba'ası, İstanbul 1310.

Menâkıb-ı Şerîf ve Tarîkat-nâme-i Pîrân ve Meşâyih-i Tarîkat-ı Aliyye-i Halvetiyye, Yûsuf b. Ya'kûb, 74 s, İstanbul 1290.

MerhûÂyetullah Efendi'nin Rü'yâsı, yâhûd Sadrazam Alî Paşa’nın Muhâkemesi, 23 s, Vezîr Hânında 48 Numaralı Matba'a, İstanbul 1326.

Mesnevî-i Şerîf Şerhi, İsmâ'îl Rüsûhî Ankaravî, I, 6+12+715 s, Dârü't-Tıbâ'ati'l-Âmire, İstanbul 1257.

Menâkıb-ı Harb, Bursalı Mehmed Tâhir, 30 s, Matba'a-i Hayriyye, İstanbul 1333.

Mev’ıza-i Ma’lumât, Nazîf Sürûrî, 32 s, Tahir Beğ Matba'ası, İstanbul 1316.

Mir’âtü’l-Haremeyn, Mir’ât-i Mekke, Eyyûb Sabrî Paşa, I, 480 s, İstanbul 1301.

Mir’âtü’l-Haremeyn, Mir’ât-i Medîne, Eyyûb Sabrî Paşa, II, 1343 s, İstanbul 1304.

Mir’âtü’l-Haremeyn, Mir’ât-i Cezîretü’l-Arab, Eyyûb Sabrî Paşa, III, 416 s, İstanbul 1306.

Mir’âtü’l-Kavânîn yâhûd Usûl-i Muhâkemât Mecmû’ası, H. Lutfî, 608 s, Bâb-ı Âlî Caddesinde 38 Numaralı Matba'a, İstanbul 1318.

Mir’âtü’ş-Şü'ûn, Yûsuf Su'âd, III, 579+5 s, Asr Matba'ası, İstanbul 1322.

Mir’ât-i Târîh-i Osmânî, Sâmî, Azîz, Şevkî, 5+459 s, Mekteb-i Sanâyi' Matba'ası, İstanbul 1293.

Mufassal Memâlik-i Osmâniyye Coğrafyası, Edirneli Mehmed Şevket, 240 s, Karabet ve Kasbar Matba'ası, İstanbul 1304.

Musavver Târîh-i Harb, Vecîhî ve rufekâsı, 301 s, İkdâm Matba'ası, İstanbul 1315.

Münâzara-i Sultân-ı Bahâr bâ Şehriyâr-ı Şitâ, Lâmi'î Çelebi, 75 s, İzzet Efendi'nin Matba'ası, İstanbul 1290.

Müntehabât-ı Evliyâ Çelebî, 2+143 s, İstanbul 1259.

Müntehabât-ı Evliyâ Çelebî, 2+143 s, İstanbul 1262.

Mür'i't-Tevârîh, Şem'dânî-zâde Fındıklılı Süleymân Efendi, 509 s, İstanbul 1338.

Nakdü't-Tevârîh, Yağlıkcı-zâde Ahmed Rif'at Efendi, Mustafâ Paşa Tekyesi Şeyhi Yahyâ Efendi'nin Matba'ası, 818 s, İstanbul 1296.

Namâzın Tıbben Fâ'idesi, Milaslı İsmâ'îl Hakkî, Tâhir Beğ Matba'ası, 24 s, İstanbul 1316.

Nevâdirü'l-Âsâr, Recâ'î-zâde Ahmed Cevdet, 179 s, Bulak Matba'ası, Kahire 1256.

Ni'met-i İslâm, Kitâbü't-Tahâre, Mehmed Zihnî Efendi, 250+2 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1324.

Ni'met-i İslâm, Kitâbü's-Salât, Mehmed Zihnî Efendi, 628+4 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1322.

Ni'met-i İslâm, Kitâbü's-Savm, Mehmed Zihnî Efendi, 119 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1328.

Ni'met-i İslâm, Kitâbü'z-Zekât, Mehmed Zihnî Efendi, 42+1 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1329.

Ni'met-i İslâm, Kitâbü'l-Hac ve's-Sayd ve'z-Zebâ'ih ve'l-Udhiyye ve'l-Akîka, Mehmed Zihnî Efendi, 136 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1329.

Ni'met-i İslâm, Münâkehât ve Müfârekât, Mehmed Zihnî Efendi, 294+2 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1324.

Nuruosmâniyye Kütübhânesi'nde mahfûz kütüb-i mevcûdenin defteridir, 1+339 s, Mahmûd Beğ Matba'ası, İstanbul 1303.

Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayâtı, Ahmed Refîk, 235 s, Matba'a-i Orhâniye, İstanbul 1333.

Orhun Âbideleri, Necîb Âsım, 165 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1340.

Osmânlı Meşâhîr-i Üdebâsı: Mu'allim Nâcî, İsmâ'îl Hakkî, 116 s, İstanbul 1311.

Osmânlı Mü'ellifleri, Bursalı Mehmed Tâhir, II, 510 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1333.

Osmânlı Parlamentosu Beynelmilel Sulh Hey'eti, Nesîm Masliyah, 90 s, Matba'a-i Ebüzziyâ, 1329.

Osmânlı Şâ'irleri, Mu'allim Nâcî, 80 s, Şirket-i Mürettibiyye Matba'ası, İstanbul 1307.

Osmânlı Târîhi, Nâmık Kemâl, I, 399 s, İstanbul 1326.

Osmânlı Târîhi, Nâmık Kemâl, II, 258 s, İstanbul 1327.

Osmânlı Târîhi, Nâmık Kemâl, III, 311 s, İstanbul 1327.

Osmânlı Târîhi, Nâmık Kemâl, IV, 256 s (n), İstanbul 1327.

Osmânlı Teşkilât ve Kıyâfet-i Askeriyyesi, Birinci Ferîk Mahmûd Şevket, I, 92 s, Mekteb-i Harbiyye Matba'ası, İstanbul 1325.

Osmânlı Teşkilât ve Kıyâfet-i Askeriyyesi, Birinci Ferîk Mahmûd Şevket, II, 52 s, Mekteb-i Harbiyye Matba'ası, İstanbul 1325.

Ömer bin Abdülazîz yâhûd Pâdişâh Böyle Olmalı, Hilmi-zâde İbrâhîm Rif’at, 16 s, İstanbul 1327.

Rehber-i Muzafferiyyât-ı Bahriyye, Deniz ve Sâhil Muhârebelerinin Vesâ'it ve Kavâ'id-i Esâsiyyesi, 11+124 s, Ahmed Muhtâr, Karebet Matba'ası, İstanbul 1316.

Resimli ve Haritalı Osmânlı Târîhi, Ahmed Râsim, I, 8+519 s, Şems Matba'ası, İstanbul 1326-1328.

Resimli ve Haritalı Osmânlı Târîhi, Ahmed Râsim, II, 583 s, Sancakyan Matba'ası, İstanbul 1333-1335.

Risâle-i Dürr-i Yektâ, İmâm-zâde Mehmed Es’ad, 9244 s, Matba'a-i Osmâniyye, İstanbul 1302.

Risaletün fî Tahkîki't-Tasavvuf, Mustafâ el-Halvetî el-Çerkeşî, 7 s, İstanbul 1290.

Rodos Târîhi, Zîver Bey, 6+161 s, Rodos 1312.

Sahâ'ifü'l-Ahbâr, Müneccimbaşı Dervîş Ahmed Efendi, çev. Nedim Efendi, I, 3+857 s, İstanbul 1285.

Sahâ'ifü'l-Ahbâr, Müneccimbaşı Dervîş Ahmed Efendi, çev. Nedim Efendi, II, 5+722 s, İstanbul 1285.

Sahâ'ifü'l-Ahbâr, Müneccimbaşı Dervîş Ahmed Efendi, çev. Nedim Efendi, III, 4+750 s, İstanbul 1285.

Senûsîler ve On Üçüncü Asrın En Büyük Müteffekkir- i İslâmîsi Seyyid Muhammed es-Senûsî, Abdülhamîd ve Seyyid Muhammed el-Mehdî ve Asr-ı Hamîdî’de Âlem-i İslâm ve Senûsîler, Şehbender-zâde Filibeli Ahmed Hilmî, 124 s, İkdâm Matba'ası, İstanbul 1325.

Sıhhat ve Hayât-ı İslâm, Hekîmbaşı-zâde Doktor Muhyiddîn, 111 s, Mahmûd Beğ Matba'ası, İstanbul 1325.

Sicill-i Osmânî yâhûd Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye, Mehmed Süreyyâ, I, 451 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1308.

Sicill-i Osmânî yâhûd Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye, Mehmed Süreyyâ, II, 442 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1311.

Sicill-i Osmânî yâhûd Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye, Mehmed Süreyyâ, III, 621 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1311.

Sicill-i Osmânî yâhûd Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye, Mehmed Süreyyâ, IV, 906 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul tarihsiz.

Silistre Kahramânlarından Rif’at Paşa, Mehmed Emîn, 40 s, Nümûne-i Tıbâ'at Matba'ası, İstanbul 1327.

Simavne Kâdîsı Oğlu Şeyh Bedreddîn, Mehmed Şerefeddîn, 78 s, Evkâf-ı İslâmiyye Matba'ası, İstanbul 1340-1924.

Sudan Seyahatnâmesi, Muhammed Mihrî, 387+5 s, Ahmed İhsân ve Şürekâsı Matba'acılık Osmânlı Şirketi, İstanbul 1326.

Sultân Azîz'in Hal'i ve İntihârı, Tevfîk Nûreddîn, 24 s, İstanbul 1324.

Sultân Abdülazîz Nasıl Hal' Edildi, Nasıl İntihâr Etti?, Ayhan (Arif Oruç), I, 381 s, İstanbul 1927.

Sultân Abdülhamîd-i Sânî'ye Dâ'ir, "Sultân Abdülhamîd Hân-ı Sânî: Sûret-i Hal'ı", Abdurrahmân Şeref, "Sultân Abdülhamîd-i Sânî'nin Na'şı Önünde", Ahmed Refîk, 16 s, Hilâl Matba'ası, İstanbul 1918.

Sultân Abdülhamîd'in Evâ'il-i Saltanatı, Eşref, 14 s, Rusçuk 1326.

Sultân Ahmed Parkı ve Âsâr-ı Atîkası, Mehmed Raîf, 51 s, Matba'a-i Hayriyye, İstanbul 1332

Şakâyık-ı Nu'mâniyye Tercümesi, Taşköprülü-zâde Ahmed Efendi, çev. Edirneli Mecdî Efendi, 528 s, İstanbul 1269.

Şakâyık-ı Nu'mâniyye Zeyli, Nev'î-zâde Atâyî, 771 s, İstanbul 1268.

Tâcü't-Tevârîh, Hoca Sa'deddîn Efendi, I, 6+3+582 s, Tab'hâne-i Âmire, İstanbul 1279.

Tâcü't-Tevârîh, Hoca Sa'deddîn Efendi, II, 3+619 s, İstanbul tarihsiz.

Takvîmü'l-Edvâr, Ahmed Cevdet Paşa, 53 s, İstanbul 1287.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, I, II, III, İstanbul 1292.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, II, İstanbul 1292.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, III, İstanbul 1292.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, IV, İstanbul 1275

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, V, İstanbul 1290.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, VI, İstanbul 1294.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, VII, VIII, IX, İstanbul 1288, 1288, 1292.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, VIII, İstanbul 1288.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, IX, İstanbul 1292.

Târîh-i Devlet-i Osmâniyye, Abdurrahmân Şeref, I, 352 s, Karabet Matba'ası, İstanbul 1315.

Târîh-i Devlet-i Osmâniyye, Abdurrahmân Şeref, II, 488 s, Karabet Matba'ası, İstanbul 1312.

Târîh-i Kadîm-i Mısriyyîn ve Âsâr-ı Bedâyi'-i Akdemîn, Ahmed Kemâl Efendi, çev. Ebû Sa'îd (Ahmed Râşid Paşa), 22+578 s, Ferâizci-zâde Matba'ası, Bursa 1307.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, I, 420 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1290.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, II, 310 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1291.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, III, 292 s, İstanbul 1292.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, IV, 200 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1299.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, V, 6+184 s, Mahmûd Beğ Matba'ası, İstanbul 1302.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, VI, 2+168 s, Mahmûd Beğ Matba'ası, İstanbul 1302.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, VII, 3+127 s, Mahmûd Beğ Matba'ası, İstanbul 1306.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, VIII, 582 s, Sabâh Matba'ası, İstanbul 1328.

Târîh-i Na'îmâ (Ravzatü'l-Hüseyn fî Hulâsati Ahbâri'l-Hâfikeyn), Mustafâ Na'îmâ Efendi, I, İstanbul 1281.

Târîh-i Na'îmâ (Ravzatü'l-Hüseyn fî Hulâsati Ahbâri'l-Hâfikeyn), Mustafâ Na'îmâ Efendi, II, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Na'îmâ (Ravzatü'l-Hüseyn fî Hulâsati Ahbâri'l-Hâfikeyn), Mustafâ Na'îmâ Efendi, III, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Na'îmâ (Ravzatü'l-Hüseyn fî Hulâsati Ahbâri'l-Hâfikeyn), Mustafâ Na'îmâ Efendi, IV, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Na'îmâ (Ravzatü'l-Hüseyn fî Hulâsati Ahbâri'l-Hâfikeyn), Mustafâ Na'îmâ Efendi, V, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Na'îmâ (Ravzatü'l-Hüseyn fî Hulâsati Ahbâri'l-Hâfikeyn), Mustafâ Na'îmâ Efendi, VI, İstanbul 1283.

Târîh-i Nişâncı Mehmed Paşa, Nişancı Mehmed Paşa, 3+348 s, Tab'hâne-i Âmire, İstanbul 1279.

Târîh-i Nişâncı Mehmed Paşa, Nişancı Mehmed Paşa, 3+310 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1290.

Târîh-i Peçevî, Peçevî İbrâhîm Efendi10+504 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1281. 

Târîh-i Peçevî, Peçevî İbrâhîm Efendi12+487 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1283.

Târîh-i Râşid, Mehmed Râşid Efendi, I, 29+6+532 s, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Râşid, Mehmed Râşid Efendi, II, 38+595 s, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Râşid, Mehmed Râşid Efendi, III, 24+390 s, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Râşid, Mehmed Râşid Efendi, IV, 20+395 s, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Râşid, Mehmed Râşid Efendi, V, 9+454 s,  Matba'a-i Âmire, İstanbul 1282.

Târîh-i Râşid Zeyli, Küçük Çelebî-zâde İsmâ'îl Âsım Efendi, VI, 24+625 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1282.

Târîh-i Siyâsî-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, Sadrazam Kâmil Paşa, I, 48+329 s, Matba'a-i Ahmed İhsân, İstanbul 1327.

Târîh-i Siyâsî-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, Sadrazam Kâmil Paşa, II, 323+1+28 s, Matba'a-i Ahmed İhsân, İstanbul 1327.

Târîh-i Siyâsî-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, Sadrazam Kâmil Paşa, III, 233+2+24 s, Matba'a-i Ahmed İhsân, İstanbul 1327.

Târîh-i Solak-zâde, Solak-zâde Mehmed Hemdemî Çelebi, 12+773 s, Mahmûd Beğ Matba'ası, İstanbul 1297(8). 

Târîh Sahîfeleri, Ahmed Refîk, 144 s, Matba'a-i Ahmed İhsân, İstanbul 1325.

Târîh ve Muharrir, Ahmed Râsim, 191 s, Selanik Matba'ası, İstanbul 1329.

Telhîsü'l-Mülahhas İlmihâl, Mustafâ Bey, 15 s, Mahmûd Beğ Matba'ası, İstanbul 1309.

Teşrîfât-ı Kadîme, Es’ad Efendi, 144 s, İstanbul tarihsiz.

Tevârîh-i Âl-i Osmân, Lütfî Paşa, haz. Hâfız-ı Kütüb Âlî Bey, 7+456 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1341.

Tezkire-i Latîfî, Âsâr-ı Eslâfdan, Kastamonulu Latîfî, 381+10 s, İkdâm Matba'ası, İstanbul 1314.

Tezkire-i Rızâ, Âsâr-ı Eslâfdan, Es-Seyyid Mehmed Rızâ109 s, İkdâm Matba'ası, İstanbul 1316.

Tezkire-i Sâlim, Âsâr-ı Eslâfdan, Kâdîasker Sâlim Efendi, 727+6 s, İkdâm Matba'ası, İstanbul 1315.

Tezkiretü'l-Bünyân, Âsâr-ı Eslâfdan, Sâ'î Mustafâ Çelebi, 72 s, İkdâm Matba'ası, İstanbul 1315.

Tezkiretü'l-Hikem fî Tabakâti'l-Ümem, Abdurrahmân Eşref, Kahire 1252.

Topkapı Sarây-ı Hümâyûnu ve Parkının Tarihi, Mehmed Ra'îf, 64 s, Matba'a-i Hayriyye, İstanbul 1332.

Türkiye’de Mültecîler Meselesi, Ahmed Refîk, 259 s, Matba'a-i Âmire, İstanbul 1926. 

Türkiye'nin Mâzîsi ve İstikbâli, Midhat Paşa, çev. Ahmed Refîk, 32 s, Artin Asaduryan Matba'ası, İstanbul 1326.

Üçüncü Kolordunun ve İkinci Şark Ordusunun Muhârebâtı, Mahmûd Muhtâr Paşa, 256 s, İstanbul 1331.

Van ve Bitlis Vilâyetleri Askerî İstatistiki, General Mayewski, çev. Mehmed Sâdık, 395 s, Matba'a-i Askeriyye, İstanbul 1330.

Vazâif-i Etfâl, Mustafâ Hâmi Paşa, 128 s, Ahter Matba'ası, İstanbul 1306.

Yeni Câmi' Kütübhânesi’nde mahfûz kütüb-i mevcûdenin defteridir, İstanbul 1300.

Yeni Tarama Sözlüğü, düz. Cem Dilçin, Ankara 1983.

Friday the 12th. Telif Hakkı © 2012 http://www.ibrahimpazan.com Her hakkı saklıdır.
Copyright 2012

©