Yazdır

DİJİTAL KÜTÜPHANE

Dijital Kütüphane, her türlü bilim dalında çalışma yapan öğrencilere, akademisyenlere ve araştırmacılara hizmet vermek üzere açılmış ücretsiz bir e-kütüphane platformudur. Dijital Kütüphane platformunda verilen hizmet kısaca, her türlü bilginin bulunabileceği engin bir derya olan internetin imkânlarından yararlanarak elde edilen ve telif hakkı bulunmayan kitap ve dokümanların ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulmasıdır. Dijital Kütüphane platformunun farkı, kitap ve dokümanların süzgeçten geçirilmesi ve doğru şekilde tanımlanmasıdır.

Aşağıdaki listeden arzu ettiğiniz kitapları bu sitedeki iletişim bölümünden girip benimle irtibat kurarak talep edebilirsiniz. Ayrıca konu ilgili görüşlerinizi ve listemizde olmayan kitap ve dokümanların linklerini

 

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

adresine ulaştırarak Dijital Kütüphane platformuna siz de katkı sağlayabilirsiniz.

 

1912 Balkan Harbine Aid Hâtırâtım, Birinci Ferik Zeki, 112 s, İstanbul 1337.

Abdülhamîd-i Sânî ve Devr-i Saltanatı - Hayât-ı Husûsiyye ve Siyâsiyyesi, Osman Nuri, I, II, III, İstanbul 1327.

Afrika Delîli, Bandırmalı-zâde Mehmed Muhsin, 13+10+769 s, el-Felâh Cerîdesi Matbaası, Kahire 1312.

Ahkâmü'l-Evkâf, Ömer Hilmî Efendi, 13+231 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1307.

Ahmed Cevdet Paşa ve Zamanı, Fatma Aliyye, 123 s, Kanâat Matbaası, İstanbul 1332.

Ahvâl-i Gazavât der Diyâr-ı Bosna, Ömer Bosnavî, 94 s, Süleymân Efendi'nin Matbaası, İstanbul 1293.

Aksaray'da Vâlide Cami-i Şerîfi Kütübhânesi Defteri, 70+1 s, Bab-ı Alî Caddesinde 20 Numaralı Matbaa, İstanbul 1311.

Arâzî Kânûnnâme-i Hümâyûnu Şerhi, Âtıf Bey, 432 s, Mahmûd Beğ Matbaası, İstanbul 1319.

Asr-ı Hâzır Târîhi, 1789'dan Zamânımıza Kadar, Alî Reşâd, 738 s, Kanâat Matbaası, İstanbul 1330.

Atebe-i Bülend-Mertebe-i Hazret-i Hilâfetpenâhîye Bir Arîza, Ahmed Muhtâr, 24 s, Teshîl-i Tıbâat Matbaası, İstanbul 1328.

A'yâd-ı Mefâhir-i Milliyye-i Osmâniyye'den Osmanlılığın Avrupa'da Tarz-ı Tesisi yâhûd Feth-i Celîl-i Kostantıniyye, Sene 857 Hicrî- 1453 Mîlâdî, Ahmed Muhtâr, 310 s, Tâhir Beğ Matbaası, İstanbul 1316.

Bâkî Dîvânı, Mahmud Abdülbâkî, haz. Sabahattin Küçük, Ankara 2008. 

Barbaros Hayreddin Paşa, Tepedelenli-zâde Hüseyin Kâmil, 60+1 s, Artin Asaduryan Matbaası İstanbul 1324.

Bir Safha-i Târîh, Ali Kemâl, 156+3 s, Matbaa-i İkdâm, İstanbul 1329.

Defter-i Aşk, Enderûnlu Fâzıl, (Hûbannâme s. 22, Zenannâme s. 56, Çenginâme s. 102, ve Sümbülzade Vehbi Efendi’nin Şevkengiz’i s.112 ile birlikte), 143 s, Ali Rızâ Efendi Matbaası, İstanbul 1286.

Defter-i Kütübhâne-i Âşir Efendi, İstanbul 1306.

Defter-i Kütübhâne-i Atıf Efendi, 194+1 s, Sultanhamam Caddesinde 14 Numaralı Matbaa, İstanbul 1310.

Defter-i Kütübhâne-i Ayasofya, 398 s, Mahmûd Beğ Matbaası, İstanbul 1304.

Defter-i Kütübhâne-i Beşir Ağa, 61 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1303.

Defter-i Kütübhâne-i Câmi-i Şerif-i Eyyüb, 23 s, Atîk Zabtiyye Sokağında 63 Numaralı Matbaa, İstanbul 1311.

Defter-i Kütübhâne-i Çorlulu Ali Paşa, 35 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1303.

Defter-i Kütübhâne-i Damad-zâde Kazasker Mehmed Murâd, İstanbul 1311.

Defter-i Kütübhâne-i Damad İbrâhim Paşa, 87 s, Atîk Zabtiyye Sokağında 63 Numaralı Matbaa, İstanbul 1312.

Defter-i Kütübhâne-i Düğmeli Baba, 47 s, Atîk Zabtiyye Sokağında 63 Numaralı Matbaa, İstanbul 1310.

Defter-i Kütübhâne-i Esad Efendi, 342+1 s, Mahmûd Beğ Matbaası, İstanbul tarihsiz.

Defter-i Kütübhâne-i Hüsrev Paşa, 78+1 s, Mahmûd Beğ Matbaası, İstanbul 1310.

Defter-i Kütübhâne-i Selimiyye, 74+1 s, Bab-ı Alî Caddesinde 20 Numaralı Matbaa, İstanbul 1311.

Defter-i Kütübhâne-i Veliyüddin, 286 s, Mahmûd Beğ Matbaası, İstanbul 1304.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, I, 136 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, II, 97 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, III, 112 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, IV, 105 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, V, 88 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, VI, 109 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, VII, 104 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, VIII, 176 s, İstanbul 1271.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, IX, 155 s, İstanbul 1273.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, X, 95 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, XI, 236 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, XII, 68 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, XIII, 77 s, İstanbul tarihsiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, XIV, 134 s, İstanbul 1282.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, XV, 83 s, İstanbul 1281.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Târîhi, Hayrullah Efendi, XVI, 77 s, İstanbul 1289.

Zeyl-i Târîh-i Hayrullah Efendi, Ali Şevki, XVII, 119 s, İstanbul 1290.

Zeyl-i Târîh-i Hayrullah Efendi, Ali Şevki, XVIII, 69 s, İstanbul 1292.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, I, 335 s, İstanbul 1336.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, II, 298 s, İstanbul 1329.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, III, 358 s, İstanbul 1329.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, IV, 350 s, İstanbul 1330.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, V, 382 s, İstanbul 1330.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, VI, 366 s, İstanbul 1332.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, VII, 288 s, İstanbul 1332.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, VIII, 317 s, İstanbul 1333.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, IX, 319 s, İstanbul 1335.

Devlet-i Osmâniyye Târîhi, Hammer, çev. Mehmed Atâ, X, 267 s, İstanbul 1337.

Osmanlı Devleti Tarihi, J. von Hammer, çev. Mehmet Atâ, XI, 303 s, İstanbul 1947.

Dîvân-ı Fuzulî, Mehmed Fuzuli, Kahire 1254.

Dîvân-ı İsmail Hakkı + Makalât-ı İsmail Hakkı, İsmail Hakkı Bursevî, İstanbul 1277.

Dîvân-ı Nef'î, Ömer Nef'î, Kahire 1252.

Dîvân-ı Türkî-i Sultan Veled, Sultan Veled, neşr. Veled Çelebi (İzbudak), İstanbul 1341.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Birinci Kitâb, Birinci Kısım, Şerh-i Kavâidü'l-Külliyye (Madde 1-100), Hoca Emin Efendi-zâde Ali Haydar, 368 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1317.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Birinci Kitâb, İkinci Kısım, Şerh-i Kitâbü'l-Büyû’ (Madde 101-403), Ali Haydar, 30+389-1136 s, Âlem Matbaası, İstanbul 1314.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: İkinci Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-İcâre (Madde 404-611), Haydar Efendi, 14+544 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1316.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Üçüncü ve Dördüncü Kitâb, Şerh-i Kitâbü’l-Kefâle ve’l-Havâle (Madde 612-700), Hoca Emin Efendi-zâde Ali Haydar, 367 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1321.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Beşinci Kitâb, Şerh-i Kitâbü’r-Rehn (Madde 701-761), Hoca Emin Efendi-zâde Ali Haydar, 351 s, Matbaa-i Kütübhâne-i Cihân, İstanbul 1326.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Altıncı Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-Emânât (Madde 762-832), Ali Haydar, 395 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Yedinci Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-Hibe (Madde 833-880), Ali Haydar, 253 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Sekizinci Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-Gasb (Madde 881-940), Hoca Emin Efendi-zâde Ali Haydar, 343 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Dokuzuncu Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-Hacr ve'l-İkrâh ve'ş-Şüf'a (Madde 941-1044), Hoca Emin Efendi-zâde Ali Haydar, 387 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: Onuncu Kitâb, Şerh-i Kitâbü'ş-Şirke (Madde 1045-1448), Hoca Emin Efendi-zâde Ali Haydar, 976 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: On Birinci Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-Vekâle (Madde 1449-1530), Hoca Emin Efendi-zâde Ali Haydar, 336 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: On İki ve On Üçüncü Kitâb, Şerh-i Kitâbü's-Sulh ve’l-İbrâ ve’l-İkrâr (Madde 1531-1612), Hoca Emin Efendi-zâde Ali Haydar, 320 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: On Dördüncü Kitâb, Şerh-i Kitâbü'd-Da’vâ (Madde 1613-1675), Hoca Emin Efendi-zâde Ali Haydar, 315 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: On Beşinci Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-Beyyinât ve't-Tahlîf (Madde 1676-1783), Hoca Emin Efendi-zâde Ali Haydar, 535 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1319.

Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm: On Altıncı Kitâb, Şerh-i Kitâbü'l-Kazâ (Madde 1784-1851), Hoca Emin Efendi-zâde Ali Haydar, 312 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1319.

Efkâru’l-Ceberût fî Tercemeti Esrâri’l-Melekût, Bakülü Kudsî, çev. Hayâtî-zâde Seyyid Şerîf Efendi, 236 s, İstanbul 1265.

Eser-i Ahd-i Hamîdî, Ahmed Cevdet Paşa, 32 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1309.

Es’ile-i Hikemiyye, Harputlu İshak Efendi, 166+2 s, Ali Şevki Efendi Matbaası, İstanbul 1278.

Es'ile ve Ecvibe-i Hikemiyye Yahud Tenvîr-i Efkâr, Hüseyin Vasfî b. Ahmed Hulkî-i Filibevî, 65+2 s, Matbaa-i Âmire İstanbul 1305.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebi Mehmed Zıllî ibn Derviş, I, 674+10 s, İkdam Matbaası, İstanbul 1314.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebi Mehmed Zıllî ibn Derviş, II, 479+5 s, İkdam Matbaası, İstanbul 1314.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebi Mehmed Zıllî ibn Derviş, III, 534+5 s, İkdam Matbaası, İstanbul 1314.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebi Mehmed Zıllî ibn Derviş, IV, 432+4 s, İkdam Matbaası, İstanbul 1314.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebi Mehmed Zıllî ibn Derviş, V, 602+6 s, İkdam Matbaası, İstanbul 1315.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebi Mehmed Zıllî ibn Derviş, VI, 554+5 s, İkdam Matbaası, İstanbul 1318.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebi Mehmed Zıllî ibn Derviş, VII, 21+912 s, Devlet Matbaası, İstanbul 1928.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebi Mehmed Zıllî ibn Derviş, VIII, 6+786+4 s, Orhaniye Matbaası, İstanbul 1928.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebi Mehmed Zıllî ibn Derviş, IX, 20+893 s, Devlet Matbaası, İstanbul 1935.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Evliyâ Çelebi Mehmed Zıllî ibn Derviş, X, 28+1112 s, Devlet Basımevi, İstanbul 1938.

Hadîkatü’l-Vüzerâ, Osmân-zâde Tâ’ib+Zeyl-i Dilâver Ağa-zâde Ömer Vahîd Efendi+Verd-i Mutarrâ, Ahmed Câvîd Efendi+Berk-i Sebz, Abdülfettâh Şefkat-i Bağdâdî, 133+86+50+23 s, Cerîde-i Havâdis Matbaası, İstanbul 1271.

Hamîdiyye Kütüphanesi'nde mahfûz kütüb-i mevcûdenin defteridir, 152+1 s, İstanbul tarihsiz.

Harâbât, Abdülhamid Ziya Paşa, I, 3+285 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1291.

Harâbât, Abdülhamid Ziya Paşa, II, 10+506 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1292.

Harâbât, Abdülhamid Ziya Paşa, III, 436+1 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1292.

Harita-i Kapudânân-ı Deryâ, Râmizpaşa-zâde Mehmed İzzet, 220 s, İstanbul tarihsiz.

Haritalı ve Resimli Mükemmel Târîh-i Osmânî, Ahmed Reşid, I, 398 s, Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, İstanbul 1328.

Haritalı ve Resimli Mükemmel Târîh-i Osmânî, Ahmed Reşid, II, 573 s, Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası, İstanbul 1327.

Hâtıra yâhûMir'ât-i Brusa, Seyyid Hasan Tâib Efendi, 48 s, Hüdâvendigâr Vilâyeti Matbaası, Bursa 1323.

Hâtırât-ı Niyâzî yâhûd Târîhçe-i İnkılâb-ı Kebîr-i Osmânîden Bir Sahîfe, Resneli Ahmed Niyâzî, 240 s, Sabâh Matbaası, İstanbul 1326.

Hâtırât-ı Sultân Abdülhamîd Hân-ı Sânî, haz. Vedâd Örf, 72 s, İstanbul 1340.

Hilye-i Hâkânî, Mehmed Hâkânî, İmâmeci-zâde Mehmed Emîn Bey Matbaası, İstanbul 1264.

İslâmiyyet ve Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Hakkında Doğru Bir Söz, Numan Kâmil, çev. Zeki, 44 s, Tahir Beğ Matbaası, İstanbul 1316.

İthâfü'l-Ahlâf fî Ahkâmi'l-Evkâf, Ömer Hilmî Efendi, 13+231+2 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1307.

Hulâsatü'l-İ’tibâr, Ahmed Resmî Efendi, 97 s, İstanbul 1286.

Kâinât, Osmanlı Târîhi, Ahmed Midhat, 687 s, İstanbul 1298.

Kâmûs-ı Türkî, Şemseddin Sâmi, 1574 s, İkdam Matbaası, İstanbul 1317.

Kâmûsü'l-A'lâm, Şemseddin Sâmî, I, 800 s, Mihrân Matbaası, İstanbul 1306.

Kâmûsü'l-A'lâm, Şemseddin Sâmî, II, 803-1600 s, Mihrân Matbaası, İstanbul 1306.

Kâmûsü'l-A'lâm, Şemseddin Sâmî, İII,1603-2400 s, Mihrân Matbaası, İstanbul 1308.

Kâmûsü'l-A'lâm, Şemseddin Sâmî, IV, 2403-3200 s, Mihrân Matbaası, İstanbul 1311.

Kâmûsü'l-A'lâm, Şemseddin Sâmî, V, 3203-4000 s, Mihrân Matbaası, İstanbul 1314.

Kâmûsü'l-A'lâm, Şemseddin Sâmî, VI, 4003-4830 s, Mihrân Matbaası, İstanbul 1316.

Kavâid-i Osmâniyye, Abdullah Râmiz Paşa, 1+199 s, İstanbul 1283.

Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ, Ahmed Cevdet Paşa, 696+320 s, Kanâat Matbaası, İstanbul 1331.

Kitâb-ı Lehcetü’l-Lugât, Mehmed Es'ad Efendi, 851 s, İstanbul 1216.

Köprülü-zâde Mehmed Paşa Kütübhanesi'nde mahfuz kütüb-i mevcûdenin defteridir, 248 s, İstanbul tarihsiz.

Kütübhane-i Damad İbrahim Paşa, 64 s, Evkâf-ı Hümâyûn, İstanbul 1279.

Lamartin, Ahmed Refik, 56 s, Orhâniye Matbaası, İstanbul 1925. 

Mahkeme-i Kübrâ, Abdullah Cevdet, 31 s, Matbaa-i İctihâd, Kâhire 1908. 

Mahmud Paşa Medresesi Kütübhânesi ve Rüstem Paşa Kütübhânesi Defteri, 74 s, Bab-ı Âlî Caddesinde 20 Numaralı Matbaa,İstanbul 1311.

Makâlât-ı Târihiyye ve Edebiyye, Ali Nusret, 192 s, Tanin Matbaası, İstanbul 1328.

Makedonya (Târihçe-i Devr-i İnkılâb), Selanikli Şemseddin, 135 s, Artin Asaduryan Matbaası, İstanbul 1234.

Ma'lûmâtü'l-Kâfiyye fî Memâliki'l-Osmâniyye, Ahmed Cevâd, 142 s, Ahmed Midhat Matbaası, İstanbul 1289.

Mecmû’a-i Kavânîn Usûl-i Muhâkemât-ı Hukûkiyye Kânûnu Zeyli, 48 s, Keteon Bedrosyan Matbaası, İstanbul 1328.

Mehâsin-i Ahlâk, Muhyiddin-i Arabî, çev. Giritli Ahmed Muhtâr Efendi, 8+122 s, Mahmud Beğ Matbaası, İstanbul 1314.

Mektûbât-ı Sırrî Paşa, I, 198+4 s, Nişan Berberyan Matbaası, İstanbul 1309.

Mektûbât-ı Sırrî Paşa, II, 98+1 s, Nişan Berberyan Matbaası, İstanbul 1310.

Menâkıb-ı Şerîf ve Tarîkatnâme-i Pîrân ve Meşâyih-i Tarîkat-ı Aliyye-i Halvetiyye, Yusuf b. Yakûb, 74 s, İstanbul 1290.

Merhûm Ayetullah Efendi'nin Rüyâsı, yâhûd Sadrazam Ali Paşa’nın Muhâkemesi, 23 s, Vezir Hanında 48 Numaralı Matbaa, İstanbul 1326.

Mesnevî-i Şerîf Şerhi, İsmaîl Rüsuhî Ankaravî, I, 6+12+715 s, Dârü't-Tıbâati'l-Âmire, İstanbul 1257.

Menâkıb-ı Harb, Bursalı Mehmed Tâhir, 30 s, Matbaa-i Hayriyye, İstanbul 1333.

Mev’ıza-i Ma’lumât, Nazif Sürûrî, 32 s, Tahir Beğ Matbaası, İstanbul 1316.

Mir’atü’l-Haremeyn, Mir’at-i Mekke, Eyyüb Sabri Paşa, I, 480 s, İstanbul 1301.

Mir’atü’l-Haremeyn, Mir’at-i Medine, Eyyüb Sabri Paşa, II, 1343 s, İstanbul 1304.

Mir’atü’l-Haremeyn, Mir’at-i Ceziretü’l-Arab, Eyyüb Sabri Paşa, III, 416 s, İstanbul 1306.

Mir’atü’l-Kavânîn Yahud Usûl-i Muhâkemât Mecmû’ası, H. Lutfi, 608 s, Bâb-ı Alî Caddesinde 38 Numaralı Matbaa, İstanbul 1318.

Mir’atü’ş-Şü'ûn, Yusuf Suad, III, 579+5 s, Asr Matbaası, İstanbul 1322.

Mufassal Memâlik-i Osmâniyye Coğrafyası, Edirneli Mehmed Şevket, 240 s, Karabet ve Kasbar Matbaası, İstanbul 1304.

Musavver Târîh-i Harb, Vecîhî ve rufekâsı, 301 s, İkdâm Matbaası, İstanbul 1315.

Münâzara-i Sultân-ı Bahâr bâ Şehriyâr-ı Şitâ, Lâmiî Çelebi, 75 s, İzzet Efendi'nin Matbaası, İstanbul 1290.

Müntehabât-ı Evliyâ Çelebi, 2+143 s, İstanbul 1259.

Müntehabât-ı Evliyâ Çelebi, 2+143 s, İstanbul 1262.

Mür'i't-Tevârîh, Şem'dânî-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi, 509 s, İstanbul 1338.

Namazın Tıbben Fâidesi, Milaslı İsmâil Hakkı, Tâhir Beğ Matbaası, 24 s, İstanbul 1316.

Nevâdirü'l-Âsâr, Recâi-zâde Ahmed Cevdet, 179 s, Bulak Matbaası, Kahire 1256.

Ni'met-i İslâm, Kitâbü't-Tahâre, Mehmed Zihnî Efendi, 250+2 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1324.

Ni'met-i İslâm, Kitâbü's-Salât, Mehmed Zihnî Efendi, 628+4 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1322.

Ni'met-i İslâm, Kitâbü's-Savm, Mehmed Zihnî Efendi, 119 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1328.

Ni'met-i İslâm, Kitâbü'z-Zekât, Mehmed Zihnî Efendi, 42+1 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1329.

Ni'met-i İslâm, Kitâbü'l-Hac ve's-Sayd ve'z-Zebâih ve'l-Udhiyye ve'l-Akîka, Mehmed Zihnî Efendi, 136 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1329.

Ni'met-i İslâm, Münâkehât ve Müfârekât, Mehmed Zihnî Efendi, 294+2 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1324.

Nuruosmâniyye Kütübhânesi'nde mahfuz kütüb-i mevcûdenin defteridir, 1+339 s, Mahmud Beğ Matbaası, İstanbul 1303.

Onuncu Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı, Ahmed Refîk, 235 s, Matbaa-i Orhâniye, İstanbul 1333.

Orhun Âbideleri, Necîb Âsım, 165 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1340.

Osmanlı Meşâhîr-i Üdebâsı: Muallim Nâci, İsmaîl Hakkı, 116 s, İstanbul 1311.

Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir, II, 510 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1333.

Osmanli Parlamentosu Beynelmilel Sulh Heyeti, Nesim Masliyah, 90 s, Matbaa-i Ebüzziyâ, 1329.

Osmanlı Şâirleri, Muallim Nâcî, 80 s, Şirket-i Mürettibiyye Matbaası, İstanbul 1307.

Osmanlı Târîhi, Namık Kemal, I, 399 s, İstanbul 1326.

Osmanlı Târîhi, Namık Kemal, II, 258 s, İstanbul 1327.

Osmanlı Târîhi, Namık Kemal, III, 311 s, İstanbul 1327.

Osmanlı Târîhi, Namık Kemal, IV, 256 s (n), İstanbul 1327.

Osmanlı Teşkilât ve Kıyâfet-i Askeriyyesi, Birinci Ferîk Mahmud Şevket, I, 92 s, Mekteb-i Harbiyye Matbaası, İstanbul 1325.

Osmanlı Teşkilât ve Kıyâfet-i Askeriyyesi, Birinci Ferîk Mahmud Şevket, II, 52 s, Mekteb-i Harbiyye Matbaası, İstanbul 1325.

Ömer bin Abdülazîz yâhûd Padişah Böyle Olmalı, Hilmi-zâde İbrâhîm Rif’at, 16 s, İstanbul 1327.

Rehber-i Muzafferiyyât-ı Bahriyye, Deniz ve Sâhil Muhârebelerinin Vesâit ve Kavâid-i Esâsiyyesi, 11+124 s, Ahmed Muhtâr, Karebet Matbaası, İstanbul 1316.

Risâle-i Dürr-i Yektâ, İmam-zâde Mehmed Es’ad, 9244 s, Matbaa-i Osmâniyye, İstanbul 1302.

Risaletün fî Tahkîki't-Tasavvuf, Mustafa el-Halvetî el-Çerkeşî, 7 s, İstanbul 1290.

Sahâifü'l-Ahbâr, Müneccimbaşı Derviş Ahmed Efendi, çev. Nedim Efendi, I, 3+857 s, İstanbul 1285.

Sahâifü'l-Ahbâr, Müneccimbaşı Derviş Ahmed Efendi, çev. Nedim Efendi, II, 5+722 s, İstanbul 1285.

Senûsîler ve On Üçüncü Asrın En Büyük Müteffekkir- i İslâmîsi Seyyid Muhammed es-Senûsî, Abdülhamîd ve Seyyid Muhammed el-Mehdî ve Asr-ı Hamîdî’de Âlem-i İslâm ve Senûsîler, Şehbender-zâde Filibeli Ahmed Hilmî, 124 s, İkdâm Matbaası, İstanbul 1325.

Sıhhat ve Hayât-ı İslâm, Hekimbaşı-zâde Doktor Muhyiddin, 111 s, Mahmûd Beğ Matbaası, İstanbul 1325.

Sicill-i Osmânî yâhûd Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye, Mehmed Süreyyâ, I, 451 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1308.

Sicill-i Osmânî yâhûd Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye, Mehmed Süreyyâ, II, 442 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1311.

Sicill-i Osmânî yâhûd Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye, Mehmed Süreyyâ, III, 621 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1311.

Sicill-i Osmânî yâhûd Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye, Mehmed Süreyyâ, IV, 906 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul tarihsiz.

Silistre Kahramanlarından Rif’at Paşa, Mehmed Emîn, 40 s, Nümûne-i Tıbâat Matbaası, İstanbul 1327.

Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin, Mehmed Şerefeddin, 78 s, Evkâf-ı İslâmiyye Matbaası, İstanbul 1340-1924.

Sudan Seyahatnâmesi, Muhammed Mihrî, 387+5 s, Ahmed İhsân ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, İstanbul 1326.

Sultân Azîz'in Hal'i ve İntihârı, Tevfîk Nûreddîn, 24 s, İstanbul 1324.

Sultân Abdülazîz Nasıl Hal' Edildi, Nasıl İntihâr Etti?, Ayhan (Arif Oruç), I, 381 s, İstanbul 1927.

Sultân Abdülhamîd-i Sânî'ye Dâir, "Sultân Abdülhamîd Hân-ı Sânî: Sûret-i Hal'ı", Abdurrahman Şeref, "Sultân Abdülhamîd-i Sânî'nin Na'şı Önünde", Ahmed Refîk, 16 s, Hilâl Matbaası, İstanbul 1918.

Sultân Abdülhamîd'in Evâil-i Saltanatı, Eşref, 14 s, Rusçuk 1326.

Sultân Ahmed Parkı ve Asâr-ı Atîkası, Mehmed Raîf, 51 s, Matbaa-i Hayriyye, İstanbul 1332

Şakâyık-ı Nu'mâniyye Tercümesi, Taşköprülü-zâde Ahmed Efendi, çev. Edirneli Mecdî Efendi, 528 s, İstanbul 1269.

Şakâyık-ı Nu'mâniyye Zeyli, Nev'î-zâde Atâyî, 771 s, İstanbul 1268.

Tâcü't-Tevârîh, Hoca Sâdeddin Efendi, I, 6+3+582 s, Tab'hâne-i Âmire, İstanbul 1279.

Tâcü't-Tevârîh, Hoca Sâdeddin Efendi, II, 3+619 s, İstanbul tarihsiz.

Takvîmü'l-Edvâr, Ahmed Cevdet Paşa, 53 s, İstanbul 1287.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, I, II, III, İstanbul 1292.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, II, İstanbul 1292.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, III, İstanbul 1292.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, IV, İstanbul 1275

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, V, İstanbul 1290.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, VI, İstanbul 1294.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, VII, VIII, IX, İstanbul 1288, 1288, 1292.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, VIII, İstanbul 1288.

Târîh-i Cevdet, Ahmed Cevdet Paşa, IX, İstanbul 1292.

Târîh-i Devlet-i Osmâniyye, Abdurrahman Şeref, I, 352 s, Karabet Matbaası, İstanbul 1315.

Târîh-i Devlet-i Osmâniyye, Abdurrahman Şeref, II, 488 s, Karabet Matbaası, İstanbul 1312.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, I, 420 s, İstanbul 1290.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, II, 310 s, İstanbul 1291.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, III, 292 s, İstanbul 1292.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, IV, 200 s, İstanbul 1299.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, V, 184 s, İstanbul 1302.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, VI, 168 s, İstanbul 1302.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, VII, 127 s, İstanbul 1306.

Târîh-i Lutfî, Ahmed Lutfî Efendi, VIII, 582 s, İstanbul 1328.

Târîh-i Naîmâ (Ravzatü'l-Hüseyn fî Hulâsati Ahbâri'l-Hâfikeyn), Mustafa Naîmâ Efendi, I, İstanbul 1281.

Târîh-i Naîmâ (Ravzatü'l-Hüseyn fî Hulâsati Ahbâri'l-Hâfikeyn), Mustafa Naîmâ Efendi, II, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Naîmâ (Ravzatü'l-Hüseyn fî Hulâsati Ahbâri'l-Hâfikeyn), Mustafa Naîmâ Efendi, III, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Naîmâ (Ravzatü'l-Hüseyn fî Hulâsati Ahbâri'l-Hâfikeyn), Mustafa Naîmâ Efendi, IV, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Naîmâ (Ravzatü'l-Hüseyn fî Hulâsati Ahbâri'l-Hâfikeyn), Mustafa Naîmâ Efendi, V, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Naîmâ (Ravzatü'l-Hüseyn fî Hulâsati Ahbâri'l-Hâfikeyn), Mustafa Naîmâ Efendi, VI, İstanbul 1283.

Târîh-i Nişancı Mehmed Paşa, Nişancı Mehmed Paşa, İstanbul 1279.

Târîh-i Râşid, Mehmed Râşid Efendi, I, 29+6+532 s, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Râşid, Mehmed Râşid Efendi, II, 38+595 s, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Râşid, Mehmed Râşid Efendi, III, 24+390 s, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Râşid, Mehmed Râşid Efendi, IV, 20+395 s, İstanbul tarihsiz.

Târîh-i Râşid, Mehmed Râşid Efendi, V, 9+454 s,  Matbaa-i Âmire, İstanbul 1282.

Târîh-i Râşid Zeyli, Küçük Çelebiz-âde İsmaîl Âsım Efendi, VI, 24+625 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1282.

Târîh-i Siyâsî-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, Sadrazam Kâmil Paşa, I, 48+329 s, Matbaa-i Ahmed İhsân, İstanbul 1327.

Târîh-i Siyâsî-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, Sadrazam Kâmil Paşa, II, 323+1+28 s, Matbaa-i Ahmed İhsân, İstanbul 1327.

Târîh-i Siyâsî-i Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, Sadrazam Kâmil Paşa, III, 233+2+24 s, Matbaa-i Ahmed İhsân, İstanbul 1327.

Târîh-i Solakzâde, Solakzâde Mehmed Hemdemî Çelebi, 12+773 s, Mahmud Beğ Matbaası, İstanbul 1297(8). 

Târîh Sahîfeleri, Ahmed Refîk, 144 s, Matbaa-i Ahmed İhsân, İstanbul 1325.

Târîh ve Muharrir, Ahmed Râsim, 191 s, Selanik Matbaası, İstanbul 1329.

Telhîsü'l-Mülahhas İlmihâl, Mustafa Bey, 15 s, Mahmud Beğ Matbaası, İstanbul 1309.

Teşrîfât-ı Kadîme, Es’ad Efendi, 144 s, İstanbul tarihsiz.

Tezkire-i Sâlim, Kadıasker Sâlim Efendi, İkdam Matbaası, 727 s, İstanbul 1315.

Tezkiretü'l-Bünyân, Sâî Mustafa Çelebi, İstanbul 1315.

Tezkiretü'l-Hikem fî Tabakâti'l-Ümem, Abdurrahman Eşref, Kahire 1252.

Topkapı Sarây-ı Hümâyûnu ve Parkının Tarihi, Mehmed Raîf, 64 s, Matbaa-i Hayriyye, İstanbul 1332.

Türkiye’de Mülteciler Meselesi, Ahmed Refîk, 259 s, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1926. 

Türkiye'nin Mâzîsi ve İstikbâli, Midhat Paşa, çev. Ahmed Refîk, 32 s, Artin Asaduryan Matbaası, İstanbul 1326.

Üçüncü Kolordunun ve İkinci Şark Ordusunun Muhârebâtı, Mahmud Muhtâr Paşa, 256 s, İstanbul 1331.

Van ve Bitlis Vilayetleri Askerî İstatistiki, General Mayewski, çev. Mehmed Sadık, 395 s, Matbaa-i Askeriyye, İstanbul 1330.

Vazâif-i Etfâl, Mustafa Hâmi Paşa, 128 s, Ahter Matbaası, İstanbul 1306.

Yeni Cami Kütübhanesi’nde mahfûz kütüb-i mevcûdenin defteridir, İstanbul 1300.

Yeni Tarama Sözlüğü, düz. Cem Dilçin, Ankara 1983.

Monday the 30th. Telif Hakkı © 2012 http://www.ibrahimpazan.com Her hakkı saklıdır.
Copyright 2012

©