HAZRET-İ MEVLÂNÂ’YI YANLIŞ TANIYORUZ (21.12.2019 İttifak)

Yazdır

Tarihçi-Yazar Dr. İbrahim Pazan, Hazret-i Mevlânâ’nın sanıldığı gibi ney, dümbelek veya başka bir çalgı çalmadığı gibi hiçbir zaman dönmediğini ve raks etmediğini söyledi.

Dursun Eker

Tarihçi-Yazar Dr. İbrahim Pazan, geçtiğimiz günlerde Konya’da icra edilen 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arûs) kapsamında Hazret-i Mevlânâ’nın şahsiyeti ve hayatı hakkında bilgiler verdi. Pazan, ‘’Mevlânâ Hazretleri ‘kuddise sirruh’ pek çok kişinin sandığı gibi ney, dümbelek veya başka hiçbir çalgı çalmadı. Hiçbir zaman dönmedi ve raks etmedi. Sonraları bazı kimseler, Mesnevî’de geçen neyi çalgı sanarak ney, dümbelek gibi şeyler çalmaya ve dans etmeye başladılar. Bu büyük tasavvuf üstadının türbesine oyun âletleri sonradan konuldu. Bugün Mevlânâ Müzesi’ni ziyaret edenler orada sergilenen 4 adet ney, 1 kemençe, 2 rebap, 1 tambur, 1 kudüm, 1 keman, 2 ud ve 1 çeng görmekte, bunları hâşâ Mevlânâ Hazretleri kullanmış zannetmektedir. Hâlbuki bu çalgılardan ilki müzeye 1945 senesinde konulmuştur. Diğer çalgıların 9 tanesi muhtelif kişiler tarafından hediye edilmiş, 3 tanesi de müzeye vasiyet edilmiş olmaları sebebiyle envantere alınmıştır. Dolayısıyla bu çalgıların hiçbiri ne Hazret-i Mevlânâ’ya ne de talebelerine ait değildir.’’ diye konuştu. 

MESNEVİ DOĞRU OKUNURSA…

Dünyaya nur saçan Mesnevî’nin asırlar boyu yapılmış şerhlerini okuyarak o hakikat güneşini yakından tanıyanların elbette böyle şeylere inanmayacağını ifade eden Dr. İbrahim Pazan, “Mevlânâ hazretleri bırakın ney çalmayı ve raks etmeyi, yüksek sesle zikir bile yapmamıştır. Nitekim Mesnevî’de zikrin kalp ile sessiz olacağını anlatmak için ‘O hâlde sevgiliye kavuşmayı gönülden iste. Allah’ın ismini, dudağını ve damağını oynatmadan söyle’ diye yazmıştır. Yine Mesnevî’de anlatılan ihtiyar bir çalgıcının, yıllarca çaldığı çengini yere vurup parçaladıktan sonra derin bir pişmanlıkla çenge seslenerek yaptığı tövbesi, Ey Rabbimle aramda perde olan, ey beni yoldan çıkarıp azdıran! Ey 70 yıldır kanımı emen, kemal sahibine karşı yüzümü kara eden!İhsan ve vefa sahibi Allah’ım, suçlarla geçen ömrüme sen acı! Allah bana öyle bir ömür verdi ki o ömrün bir gününün kıymetini bile cihanda kimse bilemez. Bense bütün bir ömrün her nefesini tiz ve peslerle, perde ve makamlarla tüketip yele verdim. Eyvahlar olsun ki gün bitti, akşam oldu’ şeklindedir.” diye konuştu. 

“NEY” ASLINDA NE DEMEKTİR?

Mevlânâ Abdurrahman Câmî’nin, Risâle-i Şerh-i Beyteyn-i Mesnevî-i Mevlevî isimli kitabında Mesnevî’nin ilk iki beytini şerh ettiğini, bu şerhin Süleyman Neş’et Efendi tarafından yapılan tercümesinin Tercüme-i Şerh-i Dü Beyt-i Molla Câmî ismiyle 1847 yılında İstanbul’da basıldığını hatırlatan Tarihçi-Yazar Dr. İbrahim Pazan şunları söyledi;

“Bu kitapta ‘ney’in 3 manası şöyle anlatılıyor: Mesnevî’nin ‘Dinle neyden bak nasıl anlatıyor, ayrılıklardan şikâyet ediyor’ manasındaki birinci beytinde geçen ‘ney’, İslam dininde yetişen kâmil, yüksek insan demektir. Bunlar kendilerini ve her şeyi unutmuştur. Zihinleri her an Allahü teâlânın rızasını aramaktadır. Ney Farsça ‘yok’ demektir. Bunlar da kendi varlıklarından yok olmuştur. Ney denilen çalgı içi boş bir çubuk olup bundan çıkan her ses, onu çalan kimseden hâsıl olmaktadır. O büyükler de kendi varlıklarından boşalıp kendilerinde Allahü teâlânın ahlâkı, sıfatları ve yükseklikleri ortaya çıkmaktadır. Neyin üçüncü manası, kamış kalem demektir ki bundan da insan-ı kâmil kastedilmektedir. Kalemin hareketi ve yazması kendinden olmadığı gibi, kâmil insanın hareketleri ve sözleri de hep Allahü teâlânın ilhamı iledir. Ayrıca Sultan II. Abdülhamid Han zamanında Ankara valisi olan Abidin Paşa’nın kaleme aldığı Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-yi Şerif en kıymetli Mesnevî şerhlerindendir. Bu kitapta ‘ney’in insan-ı kâmil olduğu dokuz türlü ispat edilmektedir.” 

HAZRET-İ MEVLÂNÂ HAKKINDA

Dr. İbrahim Pazan Hazret-i Mevlânâ hakkında şu bilgileri verdi:

Mevlânâ hazretleri, günümüzde Afganistan’ın kuzeyinde yer alan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan sınırına 90 kilometre mesafedeki Belh şehrinde 30 Eylül 1207’de doğdu. Babası “sultanü’l-ulemâ” lakaplı Muhammed Bahâeddîn Veled Hazretleri de büyük âlim ve velî idi. 15 yaşında iken babasıyla Hicaz’a, sonra Şam’a ve ardından Konya’ya geldi. Önce babasının halifesi Seyyid Burhâneddîn Muhakkık-ı Tirmizî’den 9 sene ders aldı.

Bundan sonra Şemseddîn-i Tebrizî 1244’te Konya’ya gelip kendisini irşad etti. Karşılaşmaları şöyle oldu:

Bir gün Mevlânâ hazretleri bir havuz kenarında idi. Yanında kitaplar vardı. Şems-i Tebrizî hazretleri gelip kitapları sordu. Ona,

- Sen bunları anlamazsın, dedi. Şems-i Tebrizî kitapları suya attı. Mevlânâ,

- Âh, babamın bulunmaz yazıları gitti, diyerek çok üzüldü. Şems-i Tebrizî elini uzatıp her birini aldı. Hiçbiri ıslanmamış görüldü. Mevlânâ,

- Bu nasıl iştir? dedi.

- Bu zevk ve hâldir. Sen anlamazsın, buyurdu.

Mevlânâ hazretlerinin 6 ciltlik Mesnevî’sinde, nüshalarına göre sayı bir miktar değişse de 26 bin civarında beyit vardır. Bunları söylemeye 1257 yılında başlamış, bazen uzunca aralar vererek 1272’de bitirmiştir. Mevlânâ hazretleri Mesnevî yazılırken eline kalem almamış, irticalen söylediği beyitler kâtibi ve ilk halifesi Hüsâmeddîn Çelebi tarafından kayda geçirilmiştir. Mesnevî’nin her cildi tamamlandığında Mevlânâ’ya okunmuş, o da düzeltilecek yerleri bizzat Hüsâmeddîn Çelebi’ye yazdırmıştır. 

MEVLÂNÂ’YI DÜNYA TANIYOR

Mesnevî’nin başta İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Felemenkçe, İsveççe, Rusça, Yunanca, Japonca, İbranice, Boşnakça ve Çek dili olmak üzere hemen bütün dünya dillerine tercüme ve şerhleri mevcuttur.

Mevlânâ hazretlerinin diğer şiirlerinin toplandığı Dîvân-ı Kebîr’inde 43 binden fazla beyit vardır. Mesnevî gibi Farsça yazılmıştır. Az miktarda Arapça, Türkçe ve Rumca şiirleri de mevcuttur. Mevlânâ’nın şiirlerinde mısra ve beyit yapısı öyle sağlamdır ki kullandığı kelimeleri değiştirip daha güzellerini ve daha ahenklilerini bulmak mümkün değildir.

Mevlânâ hazretleri 17 Aralık 1273 gecesi, 66 yaşını geçmiş olarak Konya’da vefat etti. Torunlarına “çelebi” denir. Kendisinden sonra Hüsâmeddîn Çelebi ve sonra “Sultan Veled” denilen kendi oğlu Muhammed Bahâeddîn Çelebi halife oldu. Sultan Veled 1312’de vefat ederek babasının hemen sağ yanına defnedildi.

Mevlevîlik Anadolu’da ortaya çıkmış en mühim Türk tarikatıdır. Osmanlı kültüründeki ağırlığı büyüktür. Osmanlı padişahlarının büyük çoğunluğu bu tarikatın muhipleridir. Çelebi, Konya dergâhının şeyhi olup bütün dünyadaki Mevlevîhanelerin şeyhleri, onun tayin ve tasvibi olmaksızın postuna oturamazdı. Bazı çelebiler padişahlara kılıç kuşatmışlardır.

Konya’daki Mevlânâ dergâhı bugün müze olan binadır. 6.225 metrekare olup cami ve müştemilât bunun dışındadır. Mevlânâ ile Sultan Veled’in şimdiki mermer sandukalarını Kanunî Sultan Süleyman yaptırdı. Sultan III. Mehmed Han’ın annesi Safiye Valide Sultan 1597 yılında türbeyi baştan başa tamir ettirdi. Mevlânâ’nın sandukasındaki bugünkü örtüyü de Sultan II. Abdülhamid Han yaptırdı. 

Mevlânâ’nın tasavvuf yolunu tarikat hâline getirip adabını tespit eden oğlu ve halifesinin halifesi olan Sultan Veled’dir. Mevlevîliği Konya’dan bütün Anadolu’ya, İran ve Suriye’ye doğru yayan ise Sultan Veled’in oğlu Ulu Arif Çelebi’dir.

Bu yazı, İttifak gazetesinin 21 Aralık 2019 tarihli nüshasında yayınlanmıştır.


https://www.ittifakgazetesi.com/fileSource/egazete/2019-12-21/8.jpg

 

 

Tuesday the 23rd. Telif Hakkı © 2012 http://www.ibrahimpazan.com Her hakkı saklıdır.
Copyright 2012

©